Proszę zaktualizować swoją przeglądarkę:

Twoja przeglądarka internetowa Internet Explorer 11 jest przestarzała i nie jest już obsługiwana.

Wyświetlanie treści i funkcjonalności nie jest gwarantowane.

Wyłączenie odpowiedzialności

Ogólne wyjaśnienie

Grupa DMG MORI wraz z podmiotami powiązanymi udostępnia niniejszą Witrynę internetową wraz z następującym zastrzeżeniem:

Przy każdej wizycie w naszej Witrynie internetowej lub innych naszych prezentacjach na Internecie wyrażasz zgodę na poniższe zasady. Jeśli nie wyrażasz zgody na klauzulę wyłączenia odpowiedzialności, nie korzystaj z tej Witryny internetowej ani nie pobieraj materiałów z tej Witryny.


Prawa autorskie

Wszelkie treści zawarte w niniejszej Witrynie, takie jak tekst, grafika, logo, obrazy, nagrania audio, ikony przycisków, cyfrowe materiały do pobrania, oprogramowanie i kompilacje danych stanowią własność spółki DMG MORI, jej podmiotów powiązanych lub stron trzecich i są chronione niemieckimi oraz międzynarodowymi przepisami dotyczącymi praw autorskich. Kompilacja wszystkich treści w niniejszej Witrynie internetowej stanowi wyłączną własność grupy DMG MORI i jest chroniona prawami autorskimi. Oprogramowanie użyte w niniejszej Witrynie internetowej stanowi własność grupy DMG MORI lub jej dostawców oprogramowania albo usługodawców i również jest chronione prawami autorskimi.

 
Znaki towarowe, wzory i patenty

Różne produkty zaprezentowane w niniejszej Witrynie internetowej stanowią patenty, wzory użytkowe lub patenty na wzór i są objęte ochroną na mocy przepisów niemieckich, amerykańskich lub innych.

Wszystkie znaki towarowe i inne grafiki, logo, nagłówki stron, ikony przycisków, skrypty, nazwy produktów i usług pokazane lub użyte w niniejszej Witrynie internetowej mogą być objęte ochroną jako znaki towarowe, wizualizacje graficzne lub inne elementy objęte ochroną na rzecz grupy DMG MORI, jej spółek zależnych lub stron trzecich. W szczególności nazwy, słowa, tytuły, zwroty, logo, ikony, grafiki lub wzory na wszystkich stronach niniejszej Witryny mogą być objęte ochroną jako zarejestrowane lub niezarejestrowane znaki towarowe lub zarejestrowane lub niezarejestrowane wzory należące do spółki DMG MORI Co., Ltd., DMG MORI AG lub powiązanych firm grupy DMG MORI. Takie znaki towarowe lub wizualizacje graficzne nie mogą być używane w połączeniu z jakimkolwiek produktem czy usługą, które nie są własnością grupy DMG MORI, w sposób, który może powodować dezorientację klientów ani w sposób, który dyskredytuje lub kompromituje grupę DMG MORI.

Poniżej podano otwarty wykaz znaków towarowych (np. znaki towarowe w trakcie procedury zgłoszenia czy zarejestrowane znaki towarowe) i/lub znaków usługowych (np. znaki usługowe w trakcie procedury zgłoszenia lub zarejestrowane znaki usługowe) należące do DMG MORI Co., Ltd., DMG MORI AG lub firm powiązanych z grupą DMG MORI w Niemczech, Japonii, Unii Europejskiej, Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach lub jurysdykcjach:

DMG MORI, CELOS, CTX, DMC, DMU, duoBLOCK, monoBLOCK, MILLTAP, Robo2Go, 3D quickset, ATC Application Tuning Cycle, MPC Machine Protection Control, DMG MORI gearMILL, gearSKIVING, DMG MORI ERGOline, DMG SLIMLine, COMPACTline, DMG MORI SMARTkey, Shop Turn 3G, DMG MORI Thermal Control, toolSTAR, speedMASTER, powerMASTER, 5X-torqueMASTER, compactMASTER, proTIME, μ Precision, DDM, BMT, DCG, ORC, ZEROCHIP, Deckel Maho, DMG, DMG MORI Finance, ISTOS.

W pewnym zakresie, w jakim nazwa, logo lub wzór nie zostały wymienione na powyższej liście, ich brak nie oznacza zrzeczenia się praw własności intelektualnej ustanowionych przez grupę DMG MORI lub jakąkolwiek powiązaną z nią spółkę, dotyczących nazwy lub logo produktu lub usług albo konfiguracji produktów lub wzorów, które to wszystkie prawa są wyraźnie zastrzeżone. Powyższe informacje są uważane za dokładne, ale bez żadnej gwarancji. Bardziej szczegółowe informacje są dostępne w rejestrach właściwych urzędów ds. własności intelektualnej. 


Licencje i dostęp do witryny

Grupa DMG MORI udziela użytkownikowi ograniczoną licencję obejmującą dostęp do Witryny i korzystanie z niej, ale nie obejmującej pobierania (innego niż buforowanie stron) ani modyfikowania Witryny ani żadnej jej części, za wyjątkiem uprzedniego uzyskania pisemnej zgody grupy DMG MORI. Licencja nie obejmuje komercyjnego wykorzystania niniejszej Witryny ani jej treści, w tym, między innymi, odsprzedaży, gromadzenia i wykorzystania jakichkolwiek list produktów, opisów, zastosowań czy cen; ani użycia wyszukiwania danych, robotów lub podobnych narzędzi do zbierania i ekstrakcji danych. Niniejszej Witryny internetowej ani żadnej jej części nie można reprodukować, kopiować, powielać, sprzedawać, odsprzedawać ani w inny sposób wykorzystywać w jakichkolwiek celach handlowych bez uprzedniej pisemnej zgody grupy DMG MORI. Jednakże opisane ograniczenia nie ograniczają prawa użytkownika do reprodukowania, pobierania, kopiowania, powielania czy drukowania danych z niniejszej Witryny internetowej w celu zastosowania, użytkowania, obsługi, sprzedaży, instalowania czy odsprzedawania naszego Produktu, jeżeli produkty zostały zakupione zgodnie z prawem. Niniejszą Witrynę należy wykorzystywać wyłącznie do celów zgodnych z prawem.


Opis produktów

Grupa DMG MORI i podmioty powiązane dokładają wszelkich starań, by zapewniać dokładność i aktualność informacji. Jednakże grupa DMG MORI nie gwarantuje, że opisy produktów lub inne treści w niniejszej Witrynie są dokładne, wiarygodne, aktualne, kompletne lub pozbawione błędów. Wraz z zakupem produktów grupy DMG MORI wyrażasz zgodę na nasze Zasady i warunki sprzedaży. Przed złożeniem zamówienia należy dokładnie się z nimi zapoznać.


Zastrzeżenie dotyczące gwarancji oraz ograniczenie odpowiedzialności

Niniejsza Witryna udostępniona jest przez grupę DMG MORI w postaci „tak, jak jest” oraz „w miarę dostępności”. Grupa DMG MORI nie udziela żadnych oświadczeń ani gwarancji, wyraźnych lub dorozumianych, dotyczących działania niniejszej Witryny lub informacji, treści, materiałów lub produktów zawartych w tej Witrynie. Użytkownik wyraża jednoznaczną zgodę na użytkowanie niniejszej Witryny na własną odpowiedzialność.

W pełnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa grupa DMG MORI zrzeka się wszelkich gwarancji, wyraźnych lub dorozumianych, w tym, między innymi, dorozumianych gwarancji przydatności handlowej oraz przydatności do określonego celu. DMG MORI nie gwarantuje, że niniejsza Witryna, jej serwery lub wiadomości e-mail wysyłane przez grupę DMG MORI są wolne od wirusów i innych szkodliwych elementów. Grupa DMG MORI nie ponosi odpowiedzialności za żadne szkody powstałe w wyniku użytkowania niniejszej Witryny, w tym, między innymi, szkody bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, odszkodowania karne czy następcze. Niniejsze zastrzeżenie wyłączenia odpowiedzialności nie ma zastosowania w przypadku działania celowego lub rażącego zaniedbania przez grupę DMG MORI.

W przypadku gdy obowiązujące przepisy prawne nie zezwalają na takie ograniczenie gwarancji dorozumianych lub wykluczenie odpowiedzialności za określone szkody, użytkownik może, jeśli takie prawo ma zastosowanie, nie być objęty wszystkimi powyższymi klauzulami wyłączenia odpowiedzialności, wykluczeniami lub ograniczeniami.


Obowiązujące przepisy prawne oraz spory

Odwiedzając naszą prezentację internetową, użytkownik wyraża zgodę na to, by przepisy prawa niemieckiego, bez względu na jego kolizje z innymi przepisami prawa, regulowały warunki użytkowania oraz wszelkie spory, jakie mogą powstać pomiędzy użytkownikiem a grupą DMG MORI lub jej podmiotami powiązanymi. W przypadku zaistnienia sporu zostanie on rozstrzygnięty przez właściwe sądy w Stuttgarcie, w Niemczech.


Zasady Witryny

Zastrzegamy sobie prawo do zawieszenia, zmiany, poprawiania lub modyfikowania naszej Witryny internetowej w całości lub częściowo. Zastrzegamy sobie również prawo do wprowadzania zmian w naszych produktach, zasadach Witryny, Zasadach i warunkach użytkowania, jak również w niniejszej klauzuli wyłączenia odpowiedzialności w dowolnym czasie.


Kontakt

Daniel Piegsa

DMG MORI
Dyrektor Działu Marketingu Cyfrowego

Tel.: +49 89 / 2488359 00
Faks: +49 89 / 2488359 02
daniel.piegsa@dmgmori.com